تیره فلامینگو-phoenicopteridae

تیره فلامینگو-phoenicopteridae(تعداد گونه ها :2)

  این تیره، پرندگانی کنار اب چرند و پاها و گردن دارزی دارند. منقارشان شکل خاص دارد و به پایین برگشته است. به رنگ های زیبای صورتی مایل به قرمز و سفید دیده می شوند و پاهایشان قرمز رنگ است. جوان ها به رنگ دودی چرکی با پاهای قهوه ای تیره مشاهده می شوند. این پرندگان در زیستگاه های ساحلی، دریاچه ها ی نمک، سواحل گلی و باتلاقی تولید مثل می کنند.

فلامینگوی کوچک - 3.7 out of 5 based on 3 votes

فلامینگوی کوچک پرنده ای است با پاها و گردنی دارز و پر و بال صورتی رنگ و منقاری که با شکل خاصی به پایین برگشته است. شاهپر های اولیه و ثانویه بالش سیاه رنگ است که در پرواز به خوبی نمایان هستند. منقاری سیاه رنگ دارد و نوک منقارش قرمز می باشد. پرهای شانه و بالهایش پر رنگ تر از پرهای گردن و سینه می باشند و به رنگ قرمز گلی هستند. برای پرواز ابتدا روی سطح آب می دود و سپس به پرواز در می آید. فلامینگوی کوچک به واسطه رنگ صورتی از فلامینگو قابل تشخیص است. فلامینگو به آرامی راه می رود و در حالیکه سر و منقار خود را در آب کم‌ عمق فرو برده است تغذیه می کند. مواد غذایی را همراه با آب درون منقارش برده و به وسیله شانه های لبه داخلی منقارش مواد غذایی را فیلتره می کند و آب اضافی را بیرون می ریزد. اغلب از سخت پوستان و نرم تنان ، حشرات آبزی و جلبکها تغذیه می کند . رنگ پرو بالش حاصل مواد کاروتنوئید موجود در جلبکها و سخت پوستان است. هنگام پرواز، پاها و گردن را کشیده و در امتداد بدن قرار می دهد و سر را اندکی پایین نگه می دارد. از فلامینگو توسط اندازه کوچکتر و رنگ پررنگ تر پر و بال قابل تشخیص است. پرندگان جوان به رنگ قهوه ای چرک و با منقاری به رنگ سیاه می باشند. بطور دسته جمعی زندگی می کند و گله‌های آن به صورت پراکنده و گاهی در یک خط پرواز می کنند.

اطلاعات بیشتر در مورد: فلامینگوی کوچک
فلامینگوی بزرگ - 4.3 out of 5 based on 3 votes

 فلامینگو، 127-150 سانتیمتر طول دارد، پرنده نر 5.3 کیلو و پرنده ماده 5.2 کیلو وزن دارد،  پاهای بلند و گردن دراز، در رنگ های صورتی و سفید، با منقار پایین برگشته، از سایر پرندگان کنار آبچر متمایز می شود. فلامینگو در مقایسه با فلامینگو کوچک از جمعیت و پراکندگی بیشتری برخوردار است. نر و ماده همشکلاند ولی ماده اندکی کوچکتر است و سفیدی پر و بال، به تدریج صورتی رنگ و سپس به رنگ قرمز تبدیل می شود. فلامینگو های جوان به اندازه نصف فلامینگوهای بالغ اند و به رنگ خاکستری مایل به قهوه ای دیده می شوند. فلامینگو کوچک به واسطه رنگ صورتی از فلامینگو متمایز است. روتنه سفید و بال ها و شانه هایش صورتی قرمز است. شاهپر های اولیه و ثانویه سیاه و پاها و منقارش قرمز رنگ است، اما نوک منقار سیاه است. هنگام پرواز، پاها و گردن را کشیده و در امتداد بدن قرار می دهد و سر را اندکی پایین نگه می دارد.
 فلامینگوها از آرتیمیا تغذیه می کنند و علت قرمزی پر و بال آنها وجود رنگ‌دانه‌هایی ‌ست که در آرتیما وجود دارد و چنانچه فلامینگوها را در اسارت نگهداری کنیم ، با گذشت چند دوره تولک رفتن، به رنگ کاملا سفید در می آیند.
فلامینگو به آرامی راه می رود و در حالیکه سر و منقار خود را در آب کم‌عمق فرو برده است تغذیه می نماید ، همیشه بطور دسته جمعی زندگی می کند و گله‌های آن به صورت پراکنده و گاهی در یک خط پرواز می کنند .

اطلاعات بیشتر در مورد: فلامینگوی بزرگ

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران