تیره توکا-turdidae

تیره توکا-turdidae(تعداد گونه ها :34)

پرندگانی هستند ، غالبا رنگارنگ و با قامتی نسبتا راست که در بین آنها بهترین پرندگان آواز خوان وجود دارد

منقاری باریک و یا نسبتا باریک دارند. پاهای آنها قوی‌ست ، این خانواده دارای گونه‌های زیاد و نسبتا نا متجانسی‌ست و شامل چک‌ها ، دم سرخ‌ها ، بلبل‌ها و توکا‌ها می باشد .

طرقه کوهی (باسترک ) - 3.5 out of 5 based on 6 votes

طرقه کوهی 19 سانتی متر است. در تمام فصول دم کوتاه آن بلوطی رنگ و وسطش قهوه‌ای است .
پرنده نر در تابستان سر و گردن و جبه‌اش آبی مایل به سربی کمرنگ ، بالهایش تقریبا سیاه و سطح شکمی آن نارنجی بلوطی است . در زمستان به خاطر حاشیه های نخودی رنگ پرها ، این رنگ‌ها تا حدی نهفته می ماند و پروبال پرنده منظره تیره و لکه‌لکه پیدا می کند .  پرنده ماده سطح پشتی پر از لکه دارد که گاهی اثری از رنگ سفید روی پشتش دیده می شود و سطح شکمی آن لکه‌لکه نخودی رنگ است . این پرنده اغلب در اختفا بسر می برد و تک‌زی است . مانند چکچک کوهی راست می نشیند و دمش را به آرامی تکان می دهد و معمولا با حرکت شیرجه مانند از محلی که نشسته است دور می شود و خود را بین سنگها پنهان می کند .

اطلاعات بیشتر در مورد: طرقه کوهی (باسترک )
دم چتری - 1.7 out of 5 based on 3 votes

15 سانتی متر . نر و ماده همشکل ، بدن باریک و پاهای دراز دارد .

بعضی از حرکاتش به توکاها شبیه است . با دم چتری دراز و بلوطی رنگ که در انتها بطور مشخص سیاه و سفید است به آسانی شناخته می شود .

سطح پشتی قهوه‌ای مایل به خاکستری ، ابروی کمرنگ و واضح و سطح شکمی خاکی رنگ دارد .

از نظر رفتار خیلی گستاخ‌تر از سسک‌ها است و بدون ترس روی بوته‌ها و زمین می نشیند و در این حالت بالها را قدری پایین می گیرد و مرتبا دم چتری خود را در جهت عمودی تکان می دهد .

اطلاعات بیشتر در مورد: دم چتری
طرقه کبود (طرقه بنفش، طرقه آبی) - 2.0 out of 5 based on 4 votes

اندازه  طرقه کبود (طرقه بنفش، طرقه آبی) 21  سانتی متر است  و  اندازه و طول دمش کمی از طرقه کوهی بزرگتر است .
پرنده نر به آسانی با پرو بال خاکستری مایل به آبی سیر شناخته می شود و  از دور تقریبا سیاه  به نظر می آید در زمستان در پرو بال هایش رگه های نخودی رنگی دیده می شود. پرنده ماده در سطح پشتی قهوه‌ای مایل به آبی است و در سطح شکمی کمرنگتر و دارای راه‌راه عرضی قهوه‌ای مایل به خاکستری می باشد.   جنس ماده طرقه کبود  شبیه جنس ماده توکای سیاه است  با منقار بزرگتر و دم کوتاه تر و زیر تنه اش خالهای نخودی کدر رنگ دارد.  با بالهای فروافتاده و دم نسبتا کوتاه و لرزان روی سنگ می نشیند و به محض نزدیک شدن انسان با حرکتی شیرجه مانند می پرد و دور می شود .

اطلاعات بیشتر در مورد: طرقه کبود (طرقه بنفش، طرقه آبی)
بلبل ، هزار دستان - 3.7 out of 5 based on 55 votes


بلبل هزار دستان 16 سانتیمتر طول دارد و بسیار شبیه به بلبل خالدار ( یکی دیگر از گونه های موجود در خانواده توکایان ) است ، ولی روتنه اش کمرنگ تر و بیشتر متمایل به قهوه ای بوده و دمش نیز قرمز است و همچنین حلقه سفید دور چشمانش واضح تر دیده می شود . زیرتنه تمیز و فاقد لکه روی سینه و پهلو ها است و به رنگ سفید متمایل به نخودی یا خاکستری دیده می شود . پرنده جوان بلبل هزاردستان خالدار بوده و با خالهای نخودی در سینه و پهلوها و خالهای کمرنگی در پوشش های میانی بال دیده می شود .
نر و ماده همشکل ، تقریبا نشانه خاصی ندارد ، جز اینکه دمش بلوطی مایل به قهوه‌ای است و صدای جالب توجهی دارد . سطح پشتی قهوه‌ای خوشرنگ و یکدست و سطح شکمی آن قهوه‌ای مایل به خاکستری کمرنگ است که در ناحیه گلو و شکم به سفیدی می گراید . پرنده نابالغ مانند نابالغ سینه سرخ ، خال‌خال و لکه‌لکه است ، ولی به آسانی از روی اندازه بزرگتر ، دم بلوطی رنگ و سطح شکمی سفید‌تر مشخص می شود . تفاوت آن با نابالغ دم سرخ معمولی عبارت است از اندازه بزرگتر و دم بلوطی تیره‌رنگ .

اطلاعات بیشتر در مورد: بلبل ، هزار دستان
صفحه4 از4

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران