تیره توکا-turdidae

تیره توکا-turdidae(تعداد گونه ها :34)

پرندگانی هستند ، غالبا رنگارنگ و با قامتی نسبتا راست که در بین آنها بهترین پرندگان آواز خوان وجود دارد

منقاری باریک و یا نسبتا باریک دارند. پاهای آنها قوی‌ست ، این خانواده دارای گونه‌های زیاد و نسبتا نا متجانسی‌ست و شامل چک‌ها ، دم سرخ‌ها ، بلبل‌ها و توکا‌ها می باشد .

۱۵/۵ سانتیمتر . پرنده نر به سه شکل دیده می شود . معمولترین شکل آن در ایران ( picata) تمام سر ، جبه و قسمت بالای سینه اش سیاه است ، ولی دمگاه ، قسمت پایین سینه و شکم آن سفید می باشد .
دو شکل دیگرش که یکی ( Capistrata) مشابه قبلی ولی تارک سفید با اثری از رنگ خاکستری دارد و دیگری ( Opistholeuca) که در سراسر سطح شکمی سیاه است ، فقط به صورت مهاجر و به ندرت در منتهی الیه مشرق ایران دیده می شود .  نر نوع اول ( Picata   ) به چکچک سرسیاه شباهت زیادی دارد ، اما بوسیله اندازه کمی کوچکتر ، منقار کوچکتر و ظریفتر و سفیدی کمتر پشت و جلای کمتر پروبال از آن تشخیص داده می شود .  ماده هر سه شکل این پرنده به طور کلی قهوه‌ای حاکی پررنگ است و دمگاهش سفید می باشد .  بیش از چکچک سرسیاه روی بوته‌ها می نشیند .

 

اطلاعات بیشتر در مورد: چکچک ابلق خاوری

 چکچک گوش سیاه  15 سانتیمتر طول دارد و رفتار و نر ساختمان بدنش شبیه چکچک ابلق است. پرنده ی نر، دو شکل متفاوت دارد: پرنده ی نر با گلوی سیاه، که با پرنده ی نر چکچک پشت سفید اشتباه می شود و پرنده ی نر با گلوی سفید، دارای نوار چشمی سیاه، که در ناحیه ی گوشپرهای پهن شده، اما به بال های سیاه نمی رسد. در این شکل، روتنه سفید و اندکی مایل به نخودی، پشت بال ها سیاه مایل به قهوه ای و تارک سفید نخودی است. در شکل گلو سیاه،پرنده ی نر ، با تارک، روتنه و پس گردن نخودی مایل به حنایی و دمگاه سفید، که قسمتی از پشت را پوشانده، زیر تنه ی سفید حنایی و پوشپرها ی زیر دم سفید مایل به نخودی، دیده می شود. پرنده ی ماده، به طور کلی، با تارک، روتنهو بال های قهوه ای تیره با گلوی سیاه و گوشپرهای قهوهای مایل به سیاه دیده می شود. پرندهی جوان، در اولین زمستان، دارای پرو بال قهوه ای مایل به بلوطی با لکه های سیاه کمرنگ است. 

اطلاعات بیشتر در مورد: چکچک گوش سیاه

اندازه چکچک ابلق تقریبا14  سانتی متر است. پرنده نر بوسیله پشت و سینه سیاه و سطح شکمی تقریبا سفید مشخص می شود، تارک و پس گردنش در تابستانچکچک ابلق سفیدرنگ و در زمستان قهوه‌ای خاکی ا‌ست.
گاهی سفیدی شاهپرهای کناری دم آن تقریبا تا نوک دم امتداد می یابد ، ولی همیشه جفت وسطی شاهپرهای دمش از نزدیک قاعده تا نوک سیاه است.
شاهپرها و پوشپرهای بال در تابستان سیاه است و در زمستان حاشیه نخودی کمرنگ دارد.
پرنده ماده، در پاییز، با کناره های سینه به رنگ قهوه ای تیره دیده می شود که به طرف پایین گلو به رنگ خاکستری متمایل است.

اطلاعات بیشتر در مورد: چکچک ابلق
چکچک (چکچک کوهی) - 3.2 out of 5 based on 5 votes

اندازه چکچک کوهی ۱۴.۵ سانتیمتر است. دمی کوتاه دارد دمگاه و طرفین دم در هر دو جنس ، سفید و مشخص است که با سیاهی وسط و نوک دم تضاد آشکاری دارد .
پرنده نر در فصل زاد و ولد پشت خاکستری مایل به آبی ، ابروی پهن سفید ، پوشپرهای گوش و بالهای سیاه ( در پائیز قهوه‌ای رنگ ) دارد و سطح شکمی آن نخودی رنگ است . پرنده نر در فصل پاییز نخودی رنگ‌تر و پشت آن تقریبا قهوه‌ای می شود .
پرنده ماده شبیه نر پائیزی‌ست.

اطلاعات بیشتر در مورد: چکچک (چکچک کوهی)
بلبل خالدار - 2.2 out of 5 based on 5 votes

16 سانتی متر . نر و ماده همشکل ، خیلی شبیه بلبل معمولی است با این تفاوت که بدن و دمش پر‌رنگتر و بیشتر قهوه‌ای زیتونی می باشد و از نزدیک با سینه لکه‌لکه و مایل به قهوه‌ای تشخیص داده می شود .

رفتارش شبیه بلبل معمولی است .

اطلاعات بیشتر در مورد: بلبل خالدار
سینه سرخ (سینه سرخ اروپایی) - 3.7 out of 5 based on 11 votes

سینه سرخ (سینه سرخ اروپایی)، 14 سانتی متر طول دارد و به دلیل صورت و سینه قرمز نارنجی اش به راحتی تشخیص داده می شود.
نر و ماده همشکل ، پرنده ای کوچک و تپل که بی گردن به نظر می رسد، چشم های سیاه و بزرگ و بالهای کوتاه دارد. سطح پشتی قهوه‌ای زیتونی یکدست است.
زیر تنه اش سفید مایل به خاکستری است. منقار و پاهایش تیره است.
سینه سرخ نابالغ فاقد قرمزی سینه است اما قهوه ای تر دیده می شود و پر از لکه های قهوه ای و نخودی است. (معمولا در پایان تابستان پس از پر ریزی، رنگ پرو بال پرنده بالغ را می گیرد.)
اغلب در حال جست و خیز در نزدیکی زمین و جاهای سایه دار دیده می شود. معمولا راست می نشیند.

اطلاعات بیشتر در مورد: سینه سرخ (سینه سرخ اروپایی)
دم سرخ کوهی - 4.0 out of 5 based on 1 vote

17 سانتیمتر . شبیه دم سرخ معمولی است ولی خیلی بزرگتر و دمش نسبتا درازتر می باشد .

پرنده نار جبه سیاه‌رنگ ، تارک و پس گردن کرم رنگ و لکه سفید و مشخصی روی بال دارد .

پرنده ماده شبیه ماده دم سرخ معمولی ، ولی بزرگتر از آن است و لکه بزرگ تقریبا سفیدی روی بال آن دیده می شود . در پائیز پرهای سیاه و بلوطی پرنده نر حاشیه نخودی پیدا می کند و در نتیجه سیاهی صورت و رنگ بلوطی سطح شکم آمیخته با رنگ نخودی بنظر می آید .

اطلاعات بیشتر در مورد: دم سرخ کوهی
دم سرخ (دم سرخ معمولی) - 4.0 out of 5 based on 1 vote

دم سرخ معمولی 14 سانتی متر است. هر دو جنس این پرنده در تمام سنین از تمام گونه‌ها به جز دم سرخ سیاه و به وسیله دم خرمائی همیشه لرزان و دمگاه خرمائی رنگ مشخص می شود . پرنده نر صورت و گلوی سیاه ، پیشانی سفید و سطح پشتی خاکستری سربی دارد و پهلوهایش بلوطی رنگ است . در پاییز ، گلوی سیاه آن به وسیله حاشیه سفید پرها تا حدی کمرنگ می نماید . پرنده ماده دارای سطح پشتی قهوه‌ای مایل به خاکستری و سطم شکمی نخودی رنگ است . پرنده نابالغ مانند نابالغ سینه سرخ لکه‌لکه است ولی دم و دمگاهش خرمائی رنگ می باشد . هردو خیلی کمرنگتر و قهوه‌ای رنگتر از ماده و نابالغ دم سرخ سیاه هستند . رفتارش خیلی شبیه سینه سرخ است .

اطلاعات بیشتر در مورد: دم سرخ (دم سرخ معمولی)
دم سرخ سیاه - 2.3 out of 5 based on 3 votes

دم سرخ سیاه 14 سانتی متر است. هردو جنس در تمام سنین ، مانند دم سرخ معمولی دمی خرمائی و همیشه لرزان و دمگاه خرمائی رنگ دارند ولی پروبال آنها از پرنده مزبور تیره‌تر و سطح زیرین بالهایشان تقریبا سیاه است .
پرنده نر سیاه دوده ای است با لکه بالی سفیدرنگ ( بعضی نرهای جوان در فصل زادوولد این لکه را ندارند ) که پروبالش در پائیز کمرنگتر است و لکه بالی آن تا حدی ناپیدا است .
پرنده ماده و پرنده نابالغ شبیه دم سرخ معمولی ولی تیره‌ترند و سطح شکمی آنها خاکستری تیره است ( نه نخودی ) . حرکاتش شبیه دم سرخ معمولی است ولی بیشتر روی ساختمانها و یا صخره‌ها می نشیند .

اطلاعات بیشتر در مورد: دم سرخ سیاه

۱۴/۵ سانتی متر . پرنده‌ای ست با رنگهای بسیار درخشان .

پرنده نر در پروبال تابستانی سر و پس گردنش خاکستری کمرنگ است و یک نوار پهن سیاه در ناحیه چشم دارد که تا کنار گردن امتداد پیدا می کند . سینه ، شکم ، پشت و دم آن به رنگ قرمز نارنجی روشن است .

در زمستان رنگ قرمز و سیاه قسمتهای جلوی بدن آمیخته با نخودی است .

بالهایش تقریبا سیاه و دارای دو لکه بزرگ سفید و مشخص می باشد . پرنده ماده در سطح پشتی ، قهوه‌ای مایل به خاکستری است ، بجز دمگاه و دمش که شبیه پرنده نر می باشد .

بالهایش خاکستری چرک است و لکه بزرگ سفیدی روی آن دیده می شود .


اطلاعات بیشتر در مورد: دم سرخ پشت بلوطی
صفحه3 از4

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران