تیره توکا-turdidae

تیره توکا-turdidae(تعداد گونه ها :34)

پرندگانی هستند ، غالبا رنگارنگ و با قامتی نسبتا راست که در بین آنها بهترین پرندگان آواز خوان وجود دارد

منقاری باریک و یا نسبتا باریک دارند. پاهای آنها قوی‌ست ، این خانواده دارای گونه‌های زیاد و نسبتا نا متجانسی‌ست و شامل چک‌ها ، دم سرخ‌ها ، بلبل‌ها و توکا‌ها می باشد .


۱۲/۵ سانتی متر ؛ از لحاظ اندازه و رفتار شبیه " چک " است ، پروبال پرنده نر تماما سیاه است ، بجز لکه بزرگ روی بال ، دمگاه و قسمت پایین شکم که سفید می باشد . در پاییز پرهای خرمائی رنگ دارد . پرنده ماده قهوه‌ای خاکی یکدست است ، با دگاه و پوشپرهای روی دم به رنگ قهوه‌ای مایل به نارنجی .  بالها و دم آن قهوه‌ای تیره می باشد . در پروبال پائیزی پرهایش حاشیه پهن خاکستری دارد و در نتیجه پروبال آن کمرنگ بنظر می آید .

اطلاعات بیشتر در مورد: چک ابلق
چک سیبری (چک آسیایی) - 5.0 out of 5 based on 1 vote

چک سیبری (چک آسیایی) 12.5 سانتی‌متر است؛ از چک بوته ای خپله‌تر و راست قامت‌تر است ، پرنده نر سر و گلوی سیاه مشخصی با نیم طوق پهن و سفید و نوار بالی سفید و باریک دارد . سطح پشتی آن تیره‌رنگ با لکه‌های سفید روی دمگاه و سطح شکمی آن بلوطی پر‌رنگ است که در ناحیه شکم به نخودی می گراید ، پروبال پاییزی آن قهوه‌ای‌تر و تیره‌تر است . ماده و نابالغ این پرنده سطح پشتی قهوه‌ای با رگه‌های سیاه دارند و روی دمگاهشان اثری از رنگ سفید دیده نمی شود ولی علائم سیاه‌رنگی روی گلو دارند . از چک بوته‌ای به وسیله نداشتن نوار چشمی ، رنگ قرمز سینه بجای رنگ نخودی و فقدان رنگ سفید در طرفین دم ، تشخیص داده می شود. معمولا در بالای بوته‌ها و روی سیم‌های تلگراف می نشیند و در این حالت مرتبا بال‌ها و دم خود را تکان می دهد ، پروازش در ارتفاع کم و توام با تکان‌های خاصی‌ست

اطلاعات بیشتر در مورد: چک سیبری (چک آسیایی)

چک بوته‌ای ۱۲.۵ سانتی‌متر است ؛ ظاهر پرجثه و دم کوتاه آن شباهت به ماده "چک" دارد ولی در تمام فصول به وسیله نوار چشمی مشخص ، لکه های سفید در قاعده دم و حالت بدن که چندان قائم نیست شناخته می شود . پرنده نر ؛ گونه‌ها ، تارک و سطح پشتی رگه‌رگه دارد . در بالای چشمهایش نوار پهن سفیدی دیده می شود که به سمت عقب و طرفین گلو ادامه پیدا می کند . لکه سفیدی در عرض بالهای تقریبا سیاهش دارد و سینه و گلوی آن نخودی پررنگ است . رنگ پرنده ماده روشن‌تر و نوار چشمی آن نخودی رنگ است ( نه سفید )  ، لکه‌های سفید روی بال آن نیز کوچکتر می باشد ، پرنده نابالغ لکه‌های بالی را ندارد  ، رفتار چک بوته ای شبیه "چک" است

اطلاعات بیشتر در مورد: چک بوته‌ای

۱۶/۵ سانتی متر . نر و ماده همشکل . چکچک بزرگی ست با سر ، قسمت بالای پشت و بالهای سیاه مایل به آبی براق . سینه ، شکم ، قسمت پایین پشت و دمگاه آن سفید خالص است . پرنده نابالغ براق نیست و قسمتهای سیاه پروبالش اندکی مایل به قهوه‌ای ست ( رجوع شود به چکچک ابلق خاوری )

اطلاعات بیشتر در مورد: چکچک سر سیاه

17 سانتی متر . چکچک سیاه و سفید و بزرگی که درازی منقارش جلب توجه می کند . نر آن شبیه " چکچک ابلق جنوبی " است ولی به آسانی از آن تشخیص داده می شود چون به‌جز یک جفت شاهپر وسطی دم که سیاه است ، بقیه شاهپرها تقریبا به کلی فاقد سیاهی هستند . پرنده ماده خاکستری مایل به زرد می باشد با دمی به رنگ قهوه ای تیره که شاهپرهای کناری آن نخودی کمرنگ یا سفید چرک است و در انتها سیاهی ندارد . پرنده‌ای ‌ست نادر که به خوبی شناخته نشده .

اطلاعات بیشتر در مورد: چکچک دم‌سفید
چکچک دشتی - 5.0 out of 5 based on 1 vote

اندازه چکچک دشتی 16 سانتی متر است . این پرنده با اندازه بزرگ و ظاهر خاکی کمرنگ و یکدست  مشخص می شود . پوشپرهای گوش آن تیره رنگ نیست ، بزرگی سر و منقارش جلب توجه می کند . سیاهی دم آن خیلی پررنگ نیست ، به طرز خاصی می دود و دمش را با قدرت بالا و پایین می برد. دمش اندکی کوتاه است و به صورت راست می نشیند. نر و ماده همشکل هستند و به واسطه شاهپر سفید سرشانه، که به داخل بال های بزرگ شنی رفته و تضاد اندکی با روی تنه دارد، تشخیس داده می شوند. دمگاهش سفید باریک و اغلب نوار انتهایی دم پهن تر و سیاه است.
هنگامی که پرواز می کند زیر بال ها و محل اتصال بالها به بدن نخودی سفید است.
نوار ابرویی پهن تر و در جلو چشم سفید تر است.

اطلاعات بیشتر در مورد: چکچک دشتی
چکچک دم سرخ - 2.0 out of 5 based on 1 vote

14 سانتی متر . پرنده نر به سه شکل دیده می شود . در هر سه شکل ، سطح پشتی قهوه‌ای خاکی ، سطح شکمی سفید چرک ، قسمت پایین پشت و دمگاه به رنگ نارنجی روشن است .  در فراوان‌ترین نژاد آن  ( Chrysopygia)  پرنده نر فاقد سیاهی سر می باشد و کنار دمش سفیدی ندارد .  نر دو نژاد دیگر ( Cummingi  ، Xanthoprymna ) که در دامنه جنوب غربی کوه‌های زاگرس  دیده می شوند ، صورت و گلویشان سیاه رنگ است و اندکی سفیدی در قاعده شاهپرهای کناری دم دارند . ماده‌های هر سه نژد شبیه نر نژاد اولی هستند .

اطلاعات بیشتر در مورد: چکچک دم سرخ

۱۴/۵ سانتی متر . پرنده نر خیلی شبیه نر ِ شکل ِ گلوسیاه " چکچک گوش سیاه " است و نظیر آن در سطح پشتی از تارک به وسط پشت تا دمگاه یکسره سفید می باشد . تفاوت آن با " چکچک گوش سیاه " عبارت است از فقدان کامل رنگ نخودی روی سر و سینه و پیوستگی سیاهی پهلوی سرو گلو با سیاهی پرهای شانه و بال . پرنده ماده شبیه ماده " چکچک گوش سیاه " است ولی پروبالش خاکستری مایل به زرد می باشد .

اطلاعات بیشتر در مورد: چکچک پشت سفید
چکچک بیابانی - 1.0 out of 5 based on 2 votes

۱۴/۵ سانتی متر . هردو جنس این پرنده از دیگر چکچک‌ها به وسیله دم کاملا سیاه و حاشیه سفید و مشخص پوشپرهای بال تمیز داده می شوند . دمگاه و پوشپرهای روی دم سفید است با اثری از رنگ نخودی به خصوص در پرنده ماده که گلویش تقریبا سفید و بالهای قهوه‌ای تر از پرنده نر دارد . پرنده نر به علت داشتن گلوی سیاه با نمونه‌های گلو سیاه " چکچک گوش سیاه " اشتباه می شود ولی به کمک پرهای شانه ای سیاه ( بجای نخودی ) و نداشتن سفیدی مشخص روی دم از پرنده مزبور تشخیص داده می شود . پرهای گلوی پرنده نر در پاییز حاشیه سفید دارد .

اطلاعات بیشتر در مورد: چکچک بیابانی
چکچک ابلق جنوبی - 3.0 out of 5 based on 1 vote

۱۳/۵ سانتی متر . نر و ماده آن همشکل و شبیه نر " چکچک ابلق " است ، ولی سفیدی سینه آنها همیشه خالص و هیچگاه آمیخته با رنگ نخودی نیست . پوشپرهای زیر دم اثری از رنگ خرمایی دارد ،

در صورتی که در " چکچک ابلق " سفید خالص است . پرهای داخلی شاهپرهای نخستین در پرواز به صورت یک لکه بزرگ تقریبا سفید روی بال جلوه می کند .

رفتار این پرنده شبیه "چکچک ابلق " است .

اطلاعات بیشتر در مورد: چکچک ابلق جنوبی
صفحه2 از4

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران