تیره سسک-sylviidae

تیره سسک-sylviidae(تعداد گونه ها :36)

پرندگانی هستند کوچک ، پر جنب و جوش و حشره‌خوار ، با منقار باریک و متناسب با رژیم غذایی آنها . بسیاری از آنها فاقد نشانه‌های تشخیص واضح می باشند . پر و بالشان به سرعت فرسایش پیدا می کند و بر اثر تغییر رنگ تشخیص آنها دشوارتر می شود . صدا و رفتارشان وسیله مهمی برای شناخت آنها در طبیعت است . معمولا در بین بوته‌های کوتاه ، روی زمین یا در نزدیکی زمین و یا در نیزارها ( جنس Sylvia ) .

از حشرات ، عنکبوت‌ها و حلزون‌ها تغذیه می کنند .!

سسک سر دودی - 4.0 out of 5 based on 1 vote

اندازه سسک سر دودی 12 سانتی‌متر است. شبیه سسک چشم سفید است اما کوچکتر و با دمی کوتاه تر است.سسک سردودی
سسکی پر سر و صدا است ولی معمولا خود را از انظار پنهان نگاه می دارد .
سطح پشتی قهوه‌ای مایل به خاکستری و دم گرد تقریبا سیاه با شاهپرهای کناری سفید و مشخص دارد .
پیشانی ، تارک و پوشپرهای گوش پرنده نر تقریبا سیاه و در پرنده ماده بیشتر قهوه‌ای است .  این سیاهی تا حدود پس سر و جبه که به رنگ خاکستری مایل به قهوه ای است، امتداد دارد.
در بال های خاکستری تیره رگه های شنی رنگ دیده می شود و سر شانه ها سیاه است.
هر دو جنس سسک سردودی چشمانی به رنگ قرمز تیره با حلقه چشمی زرد دارند در پرنده ماده این رنگ صورتی است و پاها قرمز گوشتی است.
سطح شکمی آنها تقریبا سفید است که در پرنده نر مایل به صورتی می باشد ، و در پرنده ماده در سینه و پهلو‌ها اثری از رنگ نخودی دارد.

اطلاعات بیشتر در مورد: سسک سر دودی

5/11 سانتی‌متر ؛ سسکی خاکی رنگ و خیلی کوچک که نشانه مشخصی جز دم نارنجی خاکی با شاهپرهای کناری سفید ندارد . خود را درون بوته‌ها پنهان می سازد و در حالی که نزدیک به زمین پرواز می کند از یک بوته به بوته دیگر می رود . اغلب دمش را بالا نگاهمیدارد .

اطلاعات بیشتر در مورد: سسک بیابانی

13 سانتی‌متر ؛ خیلی شبیه سسک نقابدار ، ولی در سطح پشتی قهوه‌ای تر است و بین رنگ تارک و جبه آن تضادی مشهود نیست . پهلوهایش بیشتر نخودی مایل به زیتونی و سینه‌اش دارای رنگ نخودی مایل به صورتی بیشتری است . منقار آن به‌طور محسوسی بزرگتر می باشد . سسک نقابدار هیوم رفتاری شبیه سسک نقابدار از خود نشان می دهد  ..

اطلاعات بیشتر در مورد: سسک نقابدار هیوم

13 سانتی‌متر ، شبیه سسک نقابدار ولی سطح پشتی آن قهوه‌ای خاکی کمرنگ است و بین صورت تقریبا سیاه و تارک خاکستری مایل به آبی آن تضاد بیشتری بچشم می خورد . شاهپرهای کناری دم آن سفید خالص است . رفتارش شبیه سسک نقابدار می باشد ( رجوع شود به سسک گلو سفید و سسک نقابدار هیوم )


اطلاعات بیشتر در مورد: سسک نقابدار کوچک

13 سانتی‌متر ؛ از سسک گلو سفید به وسیله دم کوتاه‌تر ؛ سطح پشتی خیلی خاکستری‌تر ، پوشپرهای گوش تیره ( شبیه نقاب ) ، فقدان رنگ بلوطی روی بال‌ها و صدای خاص تشخیص داده می شود . بیش از سسک گلو سفید خود را از انظار مخفی می کند .

اطلاعات بیشتر در مورد: سسک نقابدار
سسک گلو سفید - 4.0 out of 5 based on 1 vote

5/13 سانتی‌متر ؛ پرنده‌ای است کوچک و فعال با بال‌های اخرائی رنگ مشخص و دم نسبتا دراز که شاهپرهای کناری آن سفید می باشد . پرنده نر روی سرش خاکستری کمرنگ ( در پاییز خاکستری مایل به قهوه‌ای ) است که تا زیر چشم و پس گردن امتداد دارد . گلویش سفید خالص و سطح شکمی آن نخودی مایل به صورتی خیلی کمرنگ است . سسک گلو سفید ماده تیره‌تر است یا سر تقریبا قهوه‌ای رنگ ، و اثری مختصری از رنگ صورتی روی سینه دارد . سسک گلو سفید پرنده‌ای است بی‌آرام و پرجنب و جوش که با کاکل افراشته و دم سربالا مرتبا از میان بوته‌ها  بیرون می‌آید و دوباره به میان آنها بازمیگردد .

اطلاعات بیشتر در مورد: سسک گلو سفید
سسک سر سیاه - 2.7 out of 5 based on 3 votes

5/13 سانتی‌متر ؛ پرنده نر با تارک سیاه براق که تا حد چشم‌ها گسترش دارد شناخته می شود . سطح پشتی آن قهوه‌ای مایل به خاکستری و طرفین سر و سطح شکمی آن خاکستری رنگ است . پرنده ماده تارک قهوه‌ای مایل به قرمز و سطح شکمی قهوه‌ای رنگ‌تری دارد . پرنده نابالغ در سطح پشتی اخرائی رنگ و در سطح شکمی زرد است . نر نابالغ تارک قهوه‌ای مایل به سیاه دارد . سسک سر سیاه بالغ از سسک چشم سفید و سسک سر دودی به وسیله مرز مشخص سیاهی روی سر و نداشتن سفیدی در دم متمایز می شود .

اطلاعات بیشتر در مورد: سسک سر سیاه
سسک باغی - 4.5 out of 5 based on 2 votes

14 سانتی‌متر ؛ سسکس خپله با پر و بال تقریبا قهوه‌ای و یکدست که سطح شکمی آن کمرنگ‌تر است ، و سر گرد و منقار نسبتا کوتاه و کلفتی دارد . هیچگونه نشانه تشخیص واضحی ندارد ولی به کمک آواز مداوم و زیبایش شناخته می شود . از ماده و نابالغ سسک سر سیاه به وسیله تارک و سطح پشتی قهوه‌ای تقریبا یکدست مشخص می شود . پاهای آن قهوه‌ای مایل به خاکستری است . گاهی با سسک درختی زیتونی و سسک درختی کوچک و یا نابالغ سسک سینه راهراه اشتباه می شود ، ولی از اکثر سسک‌ها قهوه‌ای رنگ دیگر به وسیله نداشتن سر گرد متمایز می گردد .

اطلاعات بیشتر در مورد: سسک باغی

15 سانتی‌متر ؛ شبیه سسک سر سیاه نر ؛ ولی از آن بزرگتر است و نشانه‌های تشخیص آن از پرنده مزبور عبارت است از سفیدی شاهپرهای کناری دم ، سیاهی روی سر که تا زیر چشم‌ها ادامه پیدا می کند و در پشت گردن به تدریج در رنگ خاکستری جبه‌اش محو می شود ، همچنین سفیدی گلو که در سسک سر سیاه نر خاکستری رنگ است . سسک چشم سفید ماده اندکی قهوه‌ای رنگ می باشد . رنگ چشم‌های هر دو جنس این پرنده زرد خیلی کمرنگ است . از سسک سر دودی به وسیله اندازه بزرگتر ، چشم‌های کمرنگ و زیستگاه متفاوت مشخص می شود . پرنده نابالغ گاهی با نابالغ سسک سینه راهراه اشتباه می شود ولی دمش کوتاه‌تر است و پوشپرهای روی دم آن ، نوک کمرنگ ندارد . !

اطلاعات بیشتر در مورد: سسک چشم سفید
سسک سینه راهراه - 1.5 out of 5 based on 2 votes15 سانتی‌متر ؛ نشانه‌های تشخیص سسک سینه‌راهراه عبارت است از سطح شکمی تقریبا سفید با راهراه عرضی مرکب از خطوط هلالی شکل تیره‌رنگ که در پرنده ماده چندان مشخص نیست . سطح پشتی پرنده نر قهوه‌ای مایل به خاکستری و سطح پشتی سسک سینه راهراه ماده قهوه‌ای رنگ‌تر است .

بال‌های پررنگ آن دو خط بالی سفیدرنگ دارد . قسمتی از شاهپرهای کناری دم درازش سفید است . پرنده بالغ چشم‌هایی به رنگ زرد روشن دارد . پرنده نابالغ دارای سطح سطح شکمی نخودی کمرنگ با اثری از راهراه عرضی است که گاهی این اثر نیز دیده نمی شود . سسک سینه راهراه از سسک گلو سفید و سسک باغی به وسیله ظاهر خاکستری‌تر ٰ خطوط بالی و اندازه بزرگتر مشخص می شود . روی‌هم‌رفته پرجثه بنظر می رسد و منقار و پاهایش کلفت است . اغلب دم خود را تکان می دهد و معمولا خود را از انظار پنهان می‌سازد .

اطلاعات بیشتر در مورد: سسک سینه راهراه
صفحه2 از4

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران