عقاب ها-eagles

عقاب ها-eagles(تعداد گونه ها :8)

شکاری‌های بزرگ با بال‌های دراز و پهن ، سر و منقار بزرگ ، دم پهن و پاهای پردار
اغلب بالباز اوج می گیرند و پروازی باشکوه دارند . تغییرات پروبال انها تدریجی و کند است ، در نتیجه تشخیص نابالغ‌ها خیلی دشوار است ، نر و ماده آنها همشکل است ولی ماده‌ها اندکی از نرها بزرگترند .
بعضی از عقاب‌ها فقط لاشه می خورند ، روی درخت‌ها یا صخره‌های مرتفع آشیانه می سازند .!عقاب مار خور - 3.2 out of 5 based on 6 votes


63 تا 67 سانتی‌متر ؛ از عقاب ماهی‌گیر بزرگتر است .سطح شکمی و زیر بالهایش تقریبا سفید یکدست است بجز بخش بالایی سینه و گلویش که تیره‌رنگ می باشد ( بعضی از آنها این تیرگی را ندارند ) . از فاصله نزدیک ، در سطح زیرین بالهایش چند ردیف خال‌های تیره رنگ به چشم می خورد سری گرد شبیه سر جغد ، منقاری کوچک و چشم‌های درشت نارنجی رنگ دارد . سطح پشتی آن قهوه‌ای مایل به خاکستری است با شهپرهای نخستین تقریبا سیاه . روی دم نسبتا دراز آن سه تا چهار نوار عرضی تیره رنگ غیر مشخص دیده می شود . در پرنده نابالغ سطح شکمی قهوه‌ای‌تر است با نوارهای عرضی تیره رنگ . پرواز عقاب مارخور پرتوان است و هنگام بالباز اوجگیری ، بالها را افقی نگهمیدارد ، اغلب با پاهای آویزان درجا بال می زند و از مار ، مارمولک ، قورباغه و امثال آن تغذیه می کند .

اطلاعات بیشتر در مورد: عقاب مار خور
عقاب طلایی - 4.3 out of 5 based on 14 votes

عقاب طلایی یکی از بهترین پرندگان از لحاظ شکار در نیم‌کره شمالی شناخته شده‌است اندازه اش 75 تا 83 ساتی متر است ؛ نشانه‌های تشخیص عقاب طلایی عبارت است از جثه بزرگ ، بالبازروی و بالباز اوج‌گیری باشکوه و توام بال زدن‌های گاهگاه ، شاهپرهای نخستین گسترده بالا برگشته ، دم پهن و نسبتا چهارگوش . پروبال پرنده نابالغ یکدست تیره‌رنگ است و در ناحیه سر ، پس گردن و پوشپرهای ثانوی بال جلای طلایی دارد.پرنده نابالغ در قاعده شاهپرهای نخستین و ثانوی ، سفیدی آشکاری دارد ، دمش نیز سفید است و همراه با نوار انتهایی پهن و تیره است که با افزایش سن از سفیدی آن کاسته می شود . عقاب طلایی در مناطق کوهستانی به شکار می پردازد و از ارتفاع خیلی کم به طعمه حمله می کند ، در هنگام بالباز اوج‌گیری بالها را به شکل ( V ) و کاملا به جلو نگه می دارد .

اطلاعات بیشتر در مورد: عقاب طلایی
عقاب شاهی شرقی (شاه باز شرقی) - 4.0 out of 5 based on 6 votes

اندازه عقاب شاهی شرقی (شاه باز شرقی) 77 تا 82 سانتی‌متر ؛ عقاب شاهی شرقی (شاه باز شرقی) عقابی ست بزرگ و نسبتا پرجثه با پروبال قهوه‌ای مایل به سیاه که در ناحیه تارک و پس گردنش متمایل به زرد کمرنگ است ( در پرنده پیر تقریبا سفید می باشد ) . معمولا چند پر سفید خالص روی شانه دارد ، دمش تقریبا چهارگوش و دارای 5 تا 7 نوار عرضی خاکستری است و از دم عقاب طلایی کوتاه‌تر می باشد .  هنگام بالباز اوج‌گیری ، بالها را مستقیم و در سطح بدن نگه‌میدارد ( نه به شکل V و نه به شکل جلو آمده )  سطح پشتی بالها بر خلاف بالغ عقاب طلایی یکدست تیره‌رنگ است . پرنده نابالغ قهوه‌ای مایل به زرد کمرنگ است با دم و شاهپرهای بالی پررنگ‌تر و لکه بزرگ کمرنگ و نسبتا مشخصی در وسط بال و پایین‌ پشتش دارد از عقاب دشتی  به وسیله راهراه واضح سطح شکمی تشخیص داده می شود . عقاب شاهی ، پرنده‌ای سنگین جثه، آرام و کند حرکت است. .!

اطلاعات بیشتر در مورد: عقاب شاهی شرقی (شاه باز شرقی)
عقاب جنگلی - عقاب خالدار کوچک - 5.0 out of 5 based on 3 votes

عقاب جنگلی - عقاب خالدار کوچک 60 تا 65 سانتی‌متر است ؛ عقاب جنگلی خیلی شبیه عقاب تالابی ست ولی اندکی کوچکتر است ، اغلب در ناحیه تارک و پوشپرهای بال اندکی کمرنگ‌تر می باشد . پوشپرهای روی دمش ممکن است لکه‌های سفید داشته باشد . سطح پشتی پرنده نابالغ ، لکه‌های سفید کوچکتر و کمتری از سطح پشتی نابالغ عقاب تالابی دارد و معمولا یک لکه بزرگ اخرائی در پس گردن آن دیده می شود . در پرواز به وسیله قاعده باریک دم ، یال‌های باریک و اندکی جلو آمده و شش شاهپر نخستین واضح ، می نوان آن را تشخیص داد .  نظیر عقاب تالابی ، هنگام بالبازروی  سر بالهایش را رو به پایین نگاهمیدارد و گاهگاهی درجا بال می زند .

اطلاعات بیشتر در مورد: عقاب جنگلی - عقاب خالدار کوچک
عقاب تالابی- عقاب خالدار بزرگ - 3.8 out of 5 based on 6 votes

عقاب تالابی- عقاب خالدار بزرگ 65 تا 72 سانتی‌متر ؛ عقاب تالابی بالغ به رنگ قهوه‌ای زرشکی خیلی پرنگ‌تر ولی در سطح شکمی کمرنگ‌تر و اغلب در پوشپرهای روی دمش اندکی سفیدی دارد . در هنگام بالباز اوج‌گیری لبه جلوئی بال‌هایش مستقیم است ( نه جلو آمده ) و در هنگام بالبازروی بال‌ها را از ناحیه خم بال ، به سمت پایین کج می کند . در فاصله نسبتا نزدیک ، هفت شاهپر نخستین بال را می توان به‌طور واضح دید ، بر خلاف عقاب جنگلی که فقط شش شاهپر آن دیده می شود . دمش نسبتا کوتاه و تا اندازه‌ای گرد است .  سر کوچک و منقار کوچک آن با گردن باریکش حد مشخصی نشان می دهد . بالهایش به‌طور نسبی پهن‌تر از بال‌های عقاب طلائی است . پرنده نابالغ لکه های بزرگ سفید و مشخصی در سطح پشتی دارد و سفیدی قاعده دم یه شکل ( V ) کاملا پیداست . در پرواز دو نوار کمرنگ بر روی بالهایش دیده می شود . حرکات عقاب تالابی کند است .!

اطلاعات بیشتر در مورد: عقاب تالابی- عقاب خالدار بزرگ
عقاب دشتی - عقاب خاکی - 3.8 out of 5 based on 6 votes

65 تا 77 سانتی‌متر ؛ عقاب دشتی بالغ تقریبا به طور یکدست قهوه‌ای پررنگ است و روی دم گرد و کوتاهش نوار‌های عرضی خاکستری نامشخص دارد . به سادگی با عقاب جنگلی بالغ اشتباه می شود ولی عقاب دشتی اغلب یک لکه زرد مایل به اخرائی در پس گردن دارد و هیچگاه سفیدی روی پوشپرهای دم را که در بعضی از عقاب های جنگلی ( نه همه آنها ) دیده می شود ندارد . پرنده نابالغ به رنگ شیرقهوه است با شاهپرهای نخستین تقریبا سیاه و در پرواز دو خط بالی کمرنگ نشان می دهد . حرکات عقاب دشتی خیلی کند است و اغلب به مدت طولانی روی زمین می نشیند ، معمولا نزدیک به زمین پرواز می کند و به ندرت اوج می گیرد . در حال بالباز اوج‌گیری بالهایش را اندکی به پایین خم می کند . از پستانداران خیلی کوچک ، مارها ، قورباغه‌ها و از لاشه حیوانات تغذیه می کند .  پرنده بالغ به وسیله اندازه کوچکتر ، سر و منقار کوچکتر ، دم کوچک‌تر با نوارهای عرضی خیلی کمرنگ و بدون نوار انتهائی پهن تیره ، از عقاب طلایی تشخیص داده می شود و تفاوتش با عقاب شاهی در تارک تیره‌رنگ و جثه کوچکتر آن است . !

اطلاعات بیشتر در مورد: عقاب دشتی - عقاب خاکی
عقاب دو برادر - 3.3 out of 5 based on 3 votes


65 تا 72 سانتی‌متر ؛ سطح پشتی عقاب دو برادر قهوه‌ای پررنگ ، نوک بال‌هایش تقریبا سیاه و پس گردنش کمرنگ‌تر است و معمولا یک لکه بزرگ تقریبا سفید روی پشتش دیده می شود . دمی نسبتا دراز با شش نوار عرضی کمرنگ و یک نوار انتهائی پهن و تیره دارد . پرنده بالغ در حال پرواز به‌وسیله سطح شکمی براق یا کرم رنگ و رگه‌رگه و بال‌های دراز ، باریک و تیره‌رنگش از تمام عقاب‌های دیگر تشخیص داده می شود . پرنده نابالغ سر اخرائی رنگ ، سطح شکمی قهوه‌ای مایل به خرمائی با رگه‌های پررنگ و دمی با نوارهای عرضی نزدیک بهم دارد .  پرنده‌های دو ساله تقریبا قهوه‌ای یکدست هستند و با وجود اینکه سطح شکمی آنها رنگ خرمائی را از دست می دهد ولی کاملا سفید نمی شود و روی‌هم‌رفته تشخیص آنها دشوار است . عقاب دو برادر پرنده‌ای است مهاجم و اغلب پستانداران نظیر خرگوش و پرندگان را شکار می کند ، در پرواز فوق‌العاده سریع و چالاک است و مانند شاهین بر سر طعمه فرود می آید . !

اطلاعات بیشتر در مورد: عقاب دو برادر
عقاب پرپا - 3.0 out of 5 based on 1 vote

45 تا 52 سانتی‌متر ؛ عقاب پرپا عقابی است به اندازه سارگپه ولی با دمی درازتر . معمولا به دوشکل کمرنگ و تیره‌رنگ دیده می شوند ، شکل کمرنگ آن فراوان‌تر است ، سطح شکمی سفید ، شاهپرهای بال تیره‌رنگ و دمی به رنگ نخودی مایل به دارچینی یکدست دارد که نسبتا بلند و در انتها مربع شکل است . در سطح پشتی ، بدن و پوشپرهای بال نخودی و شاهپرهای بال پرنگ‌تر است . شکل تیره ان کمتر مشخص است و پرو بالش بطور کلی قهوه‌ای خیلی پررنگ و یکدست می باشد ، دمش کمرنگ‌تر است . عقاب پرپا در حالی که بال‌ها را افقی و کمی به جلو نگاهداشته است اوج می گیرد و تندتر از سارگپه‌ها بال می زند . پروازش زیبا و سریع‌تر از آنها است و اغلب با حرکت مارپیچ از لابلای درخت‌ها می گذرد ، از پرندگان و جانوران کوچک تغذیه می کند .!

اطلاعات بیشتر در مورد: عقاب پرپا

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران