قوها-swans

قوها-swans(تعداد گونه ها :8)

قوها در زمره بزرگترین مرغابیان و دارای گردنی دراز و باریک هستند. نر و ماده آن ها هم شکل هستند. معمولا سر را به داخل آب فرو برده و از گیاهان ته آب تغذیه می کنند. گاهی نیز در مزارع و روزی زمین می چرند. روی زمین آشیانه می سازند و به شکل "^" پرواز می کنند.

قوی گنگ (قوی ساکت) - 5.0 out of 5 based on 4 votes

قوی گنگ اندازه اش 150 سانتی‌مت استر ؛ جثه اش به اندازه قوی فریادکش ولی بزرگتر از قوی کوچک است و نشانه تشخیص آن ؛ از هردوی آنها منقار نارنجی رنگ با قاعده برآمده و سیاه می باشد ، همچنین در هنگام شنا ، گردنش را به حالتی زیبا خم می کند و منقارش را به سمت پایین نگاه می دارد و اغلب اوقات شاهپرهای ثانوی بال خود را بلند می کند ،‌ به خصوص در مواردی که حالت تهاجمی به خود می گیرد .  پرنده نابالغ قهوه ای کمرنگ و چرک و روی هم رفته پررنگتر از نابالغ قوی فریاد کش است ، منقارش بدون برآمدگی و به رنگ صورتی مایل به خاکستری ، و پاهایش خاکستری رنگ می باشد . پرواز این پرنده ، پرتوان و مستقیم است ، با گردن راست و کشیده و حرکت بالهایش صدایی نظیر آوای موسیقی ایجاد می کند . جز در فصل زاد و ولد همیشه به طور دسته جمعی زندگی می کنید ( گاهی به صورت گله های خیلی بزرگ دیده می شوند )

اطلاعات بیشتر در مورد: قوی گنگ (قوی ساکت)
قوی کوچک (قوی تندرا) - 4.5 out of 5 based on 2 votes

 قوی کوچک (قوی تندرا) 120 سانتی‌متر است ؛ بطور محسوس از قوی گنگ و قوی فریادکش کوچکتر و گردنش کوتاه‌تر است .
از لحاظ کلی بیشتر به قوی فریادکش شباهت دارد با این تفاوت که منقارش کوتاهتر با زردی کمتر و بدون زاویه ، سرش گرد ، صدایش خیلی آرامتر است . پرنده نابالغ نیز شبیه نابالغ قوی فریادکش ولی از آن کوچکتر است . رفتار و زیستگاه این پرنده مشابه قوی فریادکش می باشد ، ولی پرواز دسته جمعی آن کمتر شکل منظمی دارد . برخلاف قوی گنگ ، شاهپرهای ثانوی بالی را بلند نمی کند  و در حال پرواز حرکت بالهایش نظیر پرنده مزبور ، صدای مخصوصی ندارد .
قوی تندرا، دو گونه است قوی کوچک ، Bewick's Swan   با نام علمی    Cygnus bewickii که درناحیه  Palaearctic زندگی می کند و دیگری قوی سوت زن Whistling Swan با نام علمی Cygnus columbianus که در ناحیه Nearctic زندگی می کند.

اطلاعات بیشتر در مورد: قوی کوچک (قوی تندرا)
غاز پا زرد - 5.0 out of 5 based on 1 vote

غاز پا زرد 70 تا 87 سانتی‌متر است ؛ از سایر غازهای خاکستری رنگ قهوه‌ای‌تر و به‌طور کلی پررنگ‌تر و در نتیجه حاشیه کمرنگ پرهای آن بیشتر جلوه می کند . از دور سر و گردن بلند آن تیره به‌نظر می رسد و به خاطر ظاهر دودی رنگش می توان آن را بین غازهای دیگر تشخیص داد . در سطح شکمی راه‌راه عرضی ندارد ، منقارش دراز و سیاه ، با لکه‌های زرد نارنجی است و گاهی اندکی سفیدی در قاعده آن دیده می شود .

پاها در پرنده بالغ نارنجی یا زرد نارنجی و در پرنده نابالغ زرد کمرنگ است ، رفتار و پروازش مانند غاز خاکستری است ولی پیش‌بالی تیره‌رنگ دارد .  غاز خاکستری اندکی بزرگ‌تر از این پرنده و کمرنگ‌تر است ، به خصوص در ناحیه سر و گردن پیش‌بالش به رنگ خاکستری روشن ، منقار نارنجی با نوک سفید و پاهایش صورتی رنگ می باشد ، بالغ غاز پیشانی سفید و غاز پیشانی سفید کوچک از غاز پازرد کوچکتر است با سفیدی مشخص در قاعده منقار و راه‌راه عرضی پهن روی شکم .

اطلاعات بیشتر در مورد: غاز پا زرد
غاز پیشانی سفید کوچک - 3.0 out of 5 based on 2 votes

 غاز پیشانی سفید کوچک 53 تا 65 سانتی‌متر است؛ از لحاظ شکل ظاهری شبیه غاز پیشانی سفید ؛ ولی کوچکتر از آن است و با سفیدی بیشتر پیشانی که تا قسمتی از تارک پیش رفته و منقار خیلی کوچک‌تر و صورتی رنگ‌تر از آن تشخیص داده می شود . ضمنا نوک بال‌هایش در حالت بسته از حد دم تجاوز می کند ، معمولا پررنگ‌تر از غاز پیشانی سفید به‌نظر می آید ، از نزدیک حلقه چشمی زرد رنگ و متورم بهترین نشانه تشخیص آن است ، پرنده نابالغ فاقد پیشانی سفید و راه‌راه عرضی تیره‌رنگ روی شکم است ولی حلق زرد رنگ چشم را دارد .
رفتار و پرواز این پرنده شبیه غاز پیشانی سفید است ولی سریع‌تر بال می زند و هنگام تغذیه فعالیت بیشتری نشان می دهد .

اطلاعات بیشتر در مورد: غاز پیشانی سفید کوچک
غاز پیشانی سفید بزرگ - 3.7 out of 5 based on 3 votes

 غاز پیشانی سفید بزرگ 65 تا 75 سانتی‌متر است ؛ از غاز خاکستری کوچک‌تر و پررنگ‌تر است . پرنده بالغ به‌وسیله لکه بزرگ و سفید پیشانی ، منقار صورتی رنگ ، پاهای نارنجی ، و راه‌راه پهن سیاه نامنظم روی شکم از غاز خاکستری و غاز پا زرد تشخیص داده می شود . پرنده نابالغ فاقد پیشانی سفید و راه‌راه عرضی روی شکم است ، ولی رنگ نارنجی پاها و کمتر بودن رنگ سیاه روی منقار ، تشخیص آنرا آسان می سازد . رفتار و پرواز این پرنده شبیه غاز خاکستری است ، با این تفاوت که سریعتر بال می زند و پیش‌بالش تقریبا قهوه‌ای رنگ می باشد

اطلاعات بیشتر در مورد: غاز پیشانی سفید بزرگ
غاز خاکستری - 4.0 out of 5 based on 17 votes


غاز خاکستری اندازه اش 75 سانتی‌متر است ؛ نشانه‌های تشخیص این پرنده از غازهای مشابه خاکستری رنگ عبارت است از منقار بزرگ و بودن لکه‌های سیاه ، پاهای صورتی رنگ ، همرنگی سر و گردن با بدن ، پیش‌بالهای خاکستری خیلی کمرنگ و شکم بدون راه‌راه عرضی ( ولی بالغ‌ها اغلب تعدادی لکه سیاه روی سینه دارند )

پرنده نابالغ روی سینه کتر لکه دارد و پاهایش صورتی مایل به خاکستری است . از فاصله دور و در حال پرواز ، این پرنده شبیه سایر غازهائی که همرنگ آنها هستند بنظر می رسد ، همگی معمولا به شکل 8 و یا در یک خط پرواز می کنند ، تمام آنها در خارج از فصل زادوولد اجتماعی بوده ، طی روز فعال هستند و سپیده‌دم به قصد تغذیه به پرواز در‌می آیند ، نشانه‌های تشخیص غاز خاکستری از بالغ غاز پیشانی سفید و غاز پیشانی سفید کوچک عبارت است از اندازه بزرگتر ، سر و گردن کمرنگ ، فقدان رنگ سفید در قاعده منقار و در هر سنی که باشد پاهای صورتی ( نه نارنجی ) . فرق آن با غاز پا زرد در این است که رنگ سر و گردنش از بقیه بدن پررنگ‌تر نسیت ، منقارش بزرگ ، نارنجی رنگ و بدون لکه‌های سیاه است ، و به‌طور کلی پرو بالی کمرنگ‌تر دارد .

اطلاعات بیشتر در مورد: غاز خاکستری
عروس غاز - 3.0 out of 5 based on 2 votes

عروس‌غاز در مقایسه با دیگر غازها کوچکتر بوده و تقریباً 55 سانتی‌متر طول دارد. بیشتر پرهای پرنده سیاهرنگ بوده و تنها در ناحیهٔ گلو، سینه و لکه‌های دو طرف صورت دارای پرهایی به رنگ قرمز بلوطی است. همچنین نوار پهن سفید رنگی در پهلوها و لکهٔ سفید رنگی در دو طرف صورت پرنده بین چشم و منقار کوچک آن قابل مشاهده می‌باشد.
به واسطه ی رنگ تیره اش از غارهای دیگر متمایز است. منقارش سیاه و بسیار کوچک است. مرزبندی رنگ ها سفید است. سر این پرنده؛ در حاشیه ی چانه و گلو قرمز بلوطی است و سرو پشت گردن سیاه است. روتنه و شکم سیاه و در پهلوها حاشیه ی سفیدی دیده می شود که تا زیر شکم  و دم را می پوشاند و لکه ی سفیدی در جلو چشمانش مشاهده می شود. سریع وچابک است واغلب همراه با غازهای خاکستری به سر می برد.

اطلاعات بیشتر در مورد: عروس غاز
قوی فریادکش - 3.2 out of 5 based on 5 votes

اندازه قوی فریادکش 150 سانتی‌متر است؛ منقار سیاه با قاعده زرد لیمویی ، این پرنده را از قوی گنگ متمایز می سازد که منقاری نارنجی با قاعده برآمده و سیاه دارد . همچنین با گرد راست و صدای شیپور مانند نیز مشخص می شود .
شبیه قوی کوچک است و فرق آن با قوی کوچک عبارت است از اندازه خیلی بزرگتر ، سر دراز که از نیم رخ تخت بنظر می آید ، زردی بیشتر قاعده منقار که شکل مثلث و راس آن به سمت جلو می باشد ، و صدای مخصوص .
پرنده نابالغ قهوه ای کمرنگ مایل به خاکستری و روی هم رفته ، خاکستری رنگ‌تر از نابالغ قوی گنگ است . منقار صورتی کمرنگ با نوک تیره دارد.

اطلاعات بیشتر در مورد: قوی فریادکش

همکاران ما

Arthur Morris/www.BIRDSASART-blog.com     

  دانشنامه پرندگان ایران برنده تندیس طلایی بهترین سایت علمی ایران